Studia Logica jest czasopismem o miêdzynarodowym zasiêgu, publikuj±cym oryginalne prace badawcze z dziedziny szeroko rozumianej logiki. Czasopismo ukazuje siê nieprzerwanie od 1953 roku i jest najstarszym czasopismem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Studia Logica publikowane jest przez wydawnictwo Springer.

Czasopismo firmuje równie¿ seriê ksi±¿ek Trends in Logic - Studia Logica Library oraz cykl konferencji Trends in Logic.

Wiêcej informacji dostêpne jest po angielsku na stronie www.StudiaLogica.org. Szczególnie polecamy spis artyku³ów poczynaj±c od numeru 1 (rok 1953).

Angielska strona Studia Logica.ostatnie zmiany: 7.10.2007; designer and webmaster: Krzysztof Pszczola

Studia Logica

An International Journal publishing papers in Logic and all applications of Formal Mathematical Methods
Published by the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences and Springer